Čo je ASOS

Úvod / Čo je ASOS

Asociácia slovenských odťahovacích služieb (ďalej len ASOS), ako občianske združenie samostatne podnikajúcich fyzickych a právnickych osôb v oblasti profesionálneho poskytovania odťahovacích a cestných služieb na území SR a členských státoch EU. Od roku 2010 je najväčším subdodávateľom asistenčných služieb ASA (cca. 45-tis. !!! odstránených prekážok za rok 2019).
Disponuje najväčšou kapacitou špeciálnej techniky na odstraňovanie havarovaných-poškodených- nepojazdných vozidiel, ktoré tvoria prekážku na ceste (28 kusov ťažkej techniky na vyprosťovanie kamiónov, dostatočné množstvo potrebnej techniky na urýchlené a profesionálne odstraňovanie osobných a dodávkových vozidiel z cesty).

ASOS je najvplyvnejšie združenie v oblasti poskytovania odťahovacích a cestných služieb hlavne ochraňuje, zastupuje a vyjednáva lepšie podmienky pre svojich členov vo vzťahu ústredným orgánom štátnej správy, ministerstvám, prezídium Policajného zboru Hasičským a záchranným zborom, IZS, asistenčnými službami, ASA, poisťovňami a inými organizáciami a zväzmi.

ASOS svojim členom poskytuje potrebnú profesionálnu pomoc, poradenské, konzultačné a ďalšie služby spojene zo zvyšovaním odbornej úrovne odťahovacích a cestných služieb.

ASOS podporuje záujmy svojich členov k vytváraní optimálnych legislatívnych podmienok podporujúcich rozvoj a koordináciu jednotlivých subjektov pri odstraňovaní nepojazdných, poškodených, havarovaných vozidiel, ktoré tvoria prekážku na ceste.

ASOS dáva návrhy, podnety, zmeny do národnej legislatívy a aproximáciu legislatívy Európskej únie v oblasti zvyšovania úrovne ponehodovej starostlivosti účastníkov dopravnej nehody. (náhradné vozidlo, náhradné ubytovanie a.i.).

ASOS má ambíciu dôstojne obhajovať záujmy svojej členskej základne a prispievať tak k zvyšovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky rýchlym a profesionálnym odstraňovaním poškodených, havarovaných, nepojazdných vozidiel, ktoré tvoria prekážku na ceste.

ASOS prostredníctvom prevádzok a stredísk disponuje schválenými odstavnými plochamy-priestormi na dočasnú úschovu poškodených, havarovaných vozidiel (havarované vozidlo sa považuje za nebezpečný odpad). Tu chceme dať do pozornosti súčastný trend zavádzania elektromobilov-hybridov so štátnou dotáciou na nákup elektoromobilu, hybridu do cestnej premávky je spojený zo zvýšeným podielom uvedenej kategórie vozidiel na haváriách, čo predstavuje vysoký stupeň rizika odstraňovania, uskladnenia tejto kategórie vozidiel. Havarovaný elektromobil-hybrid sa považuje za nebezpečný odpad a jeho úschova si vyžaduje špecifické podmienky !!! V tejto oblasti odstraňovania a nakladania s havarovanými-poškodenými elektromobilmy SR vôbec nie je pripravená.

ASOS prostredníctvom svojích prevádzok a stredísk disponuje náhradnými vozidlami, ktoré je možné poskytnúť osádke havarovaného vozidla, poskytuje náhradné ubytovanie pre osádku havarovaného-poškodeného vozidla, servisné, opravárenské a iné služby, ktoré tvoria štandard vo všetkých vyspelých štátoch EÚ. Personálne zabezpečenie osádok je na vysokej profesionálnej úrovni s príslušnými odbornými školeniami potrebnými vedomostami a praktickými zručnostami (cca. 45-tis. odstránených prekážok za rok je dostatočnou zárukou praktických skúseností.

ASOS má strediská a prevádzky situované v blízkosti diaľníc a ciest pre motorové vozidlá, ktoré sú zaradené do medzinárodnej cestnej siete TEN-T koridoru a krátka vzdialenosť stredísk ASOS od hlavných ciest dáva záruku rýchleho príjazdu a efektívneho odstránenia prekážky z cesty za dodržania technologických postupov s čo najkratším časovým obmedzením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a minimálnym dopadom na ekológiu a životné prostredie. Toto je cesta, ktorá si udrží inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, ktorý podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast Slovenska, chráni životné prostredie a ekológiu.

Dôvod založenia ASOS

Doprava je kľúčovým prvkom pre naše hospodárstvo a spoločnosť. Doprava napomáha hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest. Musí byť bezpečná, plynulá a trvale udržateľná vzhľadom na nové výzvy a príležitosti s ktorými sa stretávame. Rýchle tempo ekonomického rastu v spoločnosti spojené s výstavbou priemyslených parkov a dynamický rast bytových komplexov s napojením na jestvujúcu cestnú sieť má negatívny vplyv na jej zaťaženosť. Tento nepomer rýchleho rastu priemyselných parkov-bytov s minimálnou výstavbou cestnej siete vytvára určitú disharmóniu medzi tempom rastu priesmyselných parkov-bytov a výstavbou novej cestnej infraštruktúry. Táto disharmónia sa prejavuje vysokou intenzitou hlavne ťažkej kamiónovej dopravy na všetkých cestách vrátane ciest II. a III. triedy.

Vysoká intenzita dopravy má negatívny vplyv na zaťaženosť jestvujúcej cestnej siete po celom území SR. Tento negatívny vplyv má za následok zvýšené riziko vzniku nehodových udalostí v cestnej premávke (dopravné nehody, škodové udalosti). Ak, následkom nehodovej udalosti vznike na ceste prekážka, dochádza k čiastočnému resp. úplnému obmedzeniu cestnej premávky s následným vytváraním niekoľkokilometrových kolón stojacích vozidiel. Odstraňovanie pokazeného, poškodeného-havarovaného vozidla, ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke si vyžaduje zvýšený tlak na jej urýchlené a profesionálne odstránenie s použitím adekvátnej techniky za dodržania technologických postupov.

Neprofesionálnym a oneskorením odstraňovaním prekážok sa neadekvátne predlžuje čas čiastočného resp. úplného obmedzenia cestnej premávky, čo má za následok oneskorenie dodávok tovaru, pozastavenie-zníženie produktivity výroby s nevyčíslitelnými hospodárskymi a ekonomickými škodami. Až 80% prepravy tovaru a služieb je zabezpečované cestnou dopravou.

Na základe týchto a iných negatívnych vplyvov v cestnej doprave bolo potrebné a spoločensky nevyhnutné, aby v roku 2010 bolo založené združenie / asociácia ktorá by združovala fyzické, právnické osoby, ktorých hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je poskytovanie odťahovacích, cestných a dopravných služieb. Hlavným dôvodom založenia ASOS boli vyššie uvedené potreby členov s hlavným cieľom urýchleného, profesionálneho odstraňovania poškodených, havarovaných vozidiel, ktoré tvoria prekážku na ceste za účelom zvýšovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na všetkých cestách slovenska.

Ako to funguje v súčasnosti, kto vyslobodzuje a odťahuje havarované a nepojazdné vozidlá z pozemnej komunikácie dnes ? ? ?

Hoci zákon NR SR č.8/2009Z.z o cestnej premávke v platnom znení v ust. § 43 jasne hovorí:

(1) Kto spôsobí prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak tak neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty. Ten, kto odstráni prekážku cestnej premávky, je povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie predmetov a odpadov prekažajúcich v zjazdnosti na ceste, ktoré s prekážkou cestnej premávky súvisia.

(5) Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo, ak ide o vozidlo uvedené v odst. 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt, take vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla rozhodne policajt, ak tak neurobil skôr ten, kto prekážku spôsobil, alebo správca cesty.

* /// *

(6) Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne neodsstráni ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.

Hoci citované zákonné ustanovenie ukladá každému z uvedených subjektov ( pôvodca prekážky-správca cesty-policajt) určité práva a povinnosti, avšak len všeobecnej rovine s nejasnými a neurčitými právnymi výrazmy (bezodkladne, okamžite a.i.).

Je potrebná zmena v zákone

V súčasnej dobe neexistuje žiadna koncepcia, metodika, smernica, ktorá by upravovala jednotlivé vzťahy medzi subjektami, kto prekážku spôsobil-správcom cesty–policajtom. Aby to nebolo také jednoduché, vstupujú do celého procesu zmluvné vzťahy, medzi majiteľom/držitelom vozidla-zmluvnou odťahovkou, správcom cesty-odťahovkou, Policajným zborom-odťahovkou, ktoré v niektorých prípadoch ešte viac tieto už nevyjasnené vzťahy ešte viac komplikujú. Funguje to tak, že to niekto odprace ! A tu vzniká celý „marazmus“ zdĺhavého, neprofesionálneho odstraňovania prekážok z cesty s negatívnym vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky s negatívnym dopadom na životné prostredie a ekológiu. To je jeden z cieľov ASOS navrhovať legislatívne zmeny, ktoré by jasne a zrozumiteľne vymedzovali práva a povinnosti subjektov, ktoré zabezpečujú ponehodovú starostlivosť.

Tu si treba si uvedomiť, že človek-motorista odťah vozidla rieši v stresovej situácii v psychickej tiesni do ktorej sa dostal z dôvodu vyvoláneho v cestnej premávky. Dopravná nehoda, havária, nepojazdné vozidlo je náhodný, neočakavaný a neopakovateľný dej v cestnej premávke, do ktorej sa vodič dostal proti svojej vôli.

V tomto strese do ktorého sa vodič dostal nie je schopný situáciu riešiť racionáne, optimálne s rizikovými faktormi. Prevažná väčšina motoristov, ktorí sa dostanú do „úzkych“ nevie uviesť s ktorou poisťovňou majú uzatvorený zmluvný vzťah a vôbec nevie, kde má asistenčnú kartičku na ktorej je kontakt na asistenčnú službu, ktorú v prípade nehody je potrebné kontaktovať. A to nehovorím o prípadoch, nie je ich málo, keď vozidlo zíde z cesty niekoľkokrát sa prevráti a vodič sa nenachádza na mieste nehody resp. je prevezený na ošetrenie !!!

Väčšina motoristov má predstavu, že najskôr osloví svojich známych a tí mu pomôžu vozidlo odtiahnuť na lane, či na vozíku a bude to najlacnejšie.

Prekážku na dôležitom cestnom ťahu diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste pre motorové vozidlá v nočnej dobe je nevyhnutné odstraňovať profesionálne s plnou vážnosťou, odbornosťou a adekvátnym technickým vybavením. Odstraňovaním prekážky nesmie byť ohrozený ľudský život, zdravie zúčastnených osôb s čo najmenším obmedzením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s minimálnymi sekundárnymi škodami (poškodenie všeobecno-prospešného zariadenia cesty, zvodidiel, dopravných značiek a pod.), a minimalizovaním dopadov na ekológiu a životné prostredie. Tu je potrebná legislatívna zmena/úprava príslušných právnych noriem a práve tu ASOS, chce prostredníctvom zákonodarných orgánov byť nápomocná pri podávaní návrhov, zmien, podnetov a.i.

Kto to zaplatí ?

Len málo motoristov má vedomosť o tom, že v rámci povinného zmluvného poistenia má finančne krytie i odstránenie nepojazdného motorového vozidla poškodeného následkom dopravnej nehody (škodovej udalosti), ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke. Toto finančné krytie je vo väčšine prípadov zabezpečené prostredníctvom prefinancovania asistenčnými službami z povinného zmluvného poistenia, ktoré si všetci motoristi povinne platíme. Každý člen ASOS má uzatvorený zmluvný vzťah s príslušnými asistenčnými spoločnosťami a poisťovňami za účelom prefinancovania nákladov spojených s odstraňovaním prekážky resp. s odstraňovaním poruchy na vozidle na základe poistného plnenia.

Motorista potrebuje mať jasno, čo s havarovaným, poškodeným vozidlom, ktoré tvorí prekážku na ceste ( v mnohých prípadoch po dopravnej nehode je odvezený na ošetrenie), kto odstráni vozidlo, kto ho zabezpečí, ako bude s ním naložené, kto bude znášať vynaložené finančné náklady a.i.. Je veľa nezodpovedaných otázok motoristu, ktorí sa dostane do „úzkych“. Súčasná právna úprava dáva široké možnosti zabezpečenia - odstránenia havarovaného vozidla z cesty všetkých zúčastneným subjektom (pôvodca prekážky, správca cesty, policajt), čo má negatívny dopad na rýchlosť odstránenia prekážky, neúmerné obmedzenie cestnej premávky s vytváraním niekoľkokilometrových kolón, zvýšené riziko následných dopravných kolizií, zvyšovanie sekundárnych škôd, škodlivé vplyvy na životné prostredie. Slovenská republika je zaradená do jednotného európskeho dopravného priestoru, v ktorom si motoristi platia dostatočné vysoké finančné čiastky ( mýto, diaľničné znánky, cestná dane) , aby mohli bezpečne jazdit s minimálnym obmedzením spôsobením nízkou úrovňou ponehodovej starostlivosti.

ASOS chce byť nápomocná pri implementácii dopravnej politiky SR

Nachádzame sa v 21. storočí, v ktorom Slovenská republika ako jeden z členských štátov bola zaradená do jednotného európskeho dopravného priestoru (tranzitná doprava) v rámci ktorého je povinná vo verejnom záujme zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a plynulosti s minimálnymi nepríjemnosťami (Biela kniha v doprave).

Štát prostredníctvom svojich orgánov a nástrojov je povinný zabezpečiť alebo vytvárať podmienky na zabezpečenie verejného záujmu (bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) a s tým spojené aj odstraňovanie poškodených, havarovaných vozidiel tvoriacich prekážku na ceste.

Slovenská republika je zaradená do jednotného európskeho dopravného priestoru v rámci ktorého vláda SR prijala niekoľko politických rozhodnutí a uznesení k naplneniu implementácie dopravnej politiky.

Uznesenie vlády č. 798/ 2011

“Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike pre roky 2011 – 2020“, schválené 14.12.2011.
Strategický dokument všetkých subjektov, ktoré v Slovenskej republike ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky, ktorý určuje 9 cieľov medzi ktoré patrí:

  • zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti
  • manažment bezpečnosti cestnej premávky
  • vydanie metodiky na efetkívne odstraňovanie následkov dopravných nehôd

Uznesenie vlády SR č. 239/2020

“Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024” schválené 19. 4. 2020.
Vláda SR sa zaviazala, že v rámci implementácie dopravnej politiky, ktorej cieľom má byť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém, ktorý podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast Slovenska s ohľadom na ekológiu.
Jedným z princípov implementácie je generovanie priestoru pre nové služby, vyššiu spoľahlivosť a viac flexibility v oblasti dopravy ako i celého hospodárstva.

Nechceme, aby sme v budúcnosti boli vnímaní iba ako jednotlivci, podnikatelia a živnostníci, ale ako silná stavovská organizácia, ktorá bude súčasťou ponehodovej starostlivosti, ako je to vo viacerých členskch štátoch EÚ. U širokej motoristickej verejnosti, ale aj ostatných chceme vzbudiť presvedčenie, že ASOS je organizácia na vysokej profesionálnej úrovni, materiálne a odborne vybavená na poskytovanie vyprosťovacích, odťahovacich a cestných služieb motoristom, ktorí budú našu pomoc potrebovať. Že vieme a chceme poskytovať uvedené služby svedčí i skutočnosť 45 tis. spokojných motoristov, ktorí našu pomoc v roku 2019 potrebovali.

Bude však treba prejsť ešte dlhú cestu, aby sme boli vnímaní štátnymi orgánmi a širokou motoristickou verejnosťou, že sme silné združenie, ktoré vždy stojí pri motoristovi, ktorý potrebuje našu pomoc / na ceste nikdy nie si sám / stojíme pri tebe 24 hodín 365 dní v roku.

Staré porekadlo hovorí „Neštastie nehodí po horách ale po cestách“.

Je nás na Slovensku určite viac, ktorí sme sa v týchto myšlienkach našli, preto Vás prosíme, skontaktujte sa s nami a riešme veci spoločne za účelom zabezpečenia inteligentného, integrovaného, zeleného a trvalo udržateľného dopravného systému na území slovenska.

Určite budeme medzi sebou naďalej súperiť, lebo len tak je to na trhu zdravé, ale súperiť sa dá aj džentlmensky a veľa vecí si budeme vedieť aj odkonzultovať, či vzájomne poradiť.

Prezídium ASOS

ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb

Pri kalvárii 17
917 01 Trnava
Tel. dispečing 24/7: 18 123

© 2023 ASOS - Asociácia slovenských odťahovacích služieb
ZMLUVNÍ PARTNERI
C.B. ONE, s.r.o. - Všetko pre 4x4, navijaky na offroad, vysielačky Overenie platnosti členstva - ÚAMK - Motoristi motoristom
20% ZĽAVA pre registrovaných členov ASOS